Þ•H\aœ 8!DZDŸBä^'k†0òE#Uih¿( * *> )i *“ ¾ Ö õ  0 JF 6‘ "È ë ó ' : Y q  ƒ œ ½  Ö í & + H e |  — ¨ ¼ À Ë à %ÿ % . : 9K =… eà )-A_"yœ&®Õîö 'FJ[¦¢¹9\O–ZæHAfŠsñ6e?œ[Üo8¨ª7À,ø+%Q#p”!³ÕVïAFˆ§"¯#Ò!ö* CO!S*u $¦&Ëò-&>#e‰© ÀÊÝò ö#3W `m8;ºmödh(„%­/Ó;V q{˜  &­ÔQíy?!61F,'2:> .&H/% 94?B=-<7;"35EC +*)#$8@A0 G(D --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: wrong string: %s.

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

A Psensor instance already exists.AMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.About PsensorCPUCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.DiskEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.HOME variable not set.HTTP Request: %sIntel CPUInvalid JSON: %sInvalid content: %sN/ANVIDIA GPUNo sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:PreferencesPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.RPMReport bugs to: %s Sensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.Temperature alertTry `%s --help' for more information. URL: http://localhost:%dUnknownUsage: %s [OPTION]... VIA CPUWWW directory: %sWeb server started on port: %dgettimeofday failed.psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2016-06-03 13:48+0200 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:26+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Latvian Language: lv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=CEĻŠ sensora žurnāla faila ceļš --sensor-log-interval=S iestata sensora žurnāla intervālu uz S (sekundēm) -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, vesels skaitlis starp 0 un 3 -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, starp 0 un 3 -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -l, --log-file=CEĻŠ žurnalēšanas faila ceļš -n, --new-instance piespiest izveidot jaunu Psensor lietotni -p,--port=PORTS tīmekļa servera ports -w,--wdir=DIR mape ar tīmekļa servera lapām -u, --url=SAITE psensor-server adrese, piemērs: http://saimniekdatoravārds:3131%%s mājas lapa: <%s> %s: nevar iegūt vērtību no apakšīpašības %s: %s.%s: Nevar atvērt savienojumu ar X11 server.%s: Neizdevās saņemt NVIDIA informāciju.%s: nepareis īpašības tips.%s: neizdevās atvērt savienojumu.%s: neizdevās atvērt ligzdu.%s: inicializācijas kļūda: %s.%s: nepareiza virkne: %s.

Lapa nav atrasta - dodieties uz galveno lapu

Servera apturēšana pieprasīta

Psensor instance jau eksistē.AMD CPUAMD: nevar atrast ADL bibliotēku.AMD: nevar saņemt adapteru skaitu.AMD: neizdevās inicializēt ADL.AMD: trūkst ADL programmatūras saskarne.Par PsensorCPUNevar atvērt žurnāla failu: %sNevar atvērt sensora žurnāla failu: %s.DisksAktivizēt atkļūdošanas režīmu.Aktivizē atkļūdošanas režīmu: %dNeizdevās savienoties ar: %sNeizdevās aktivizēt sensoru žurnalēšanu.Neizdevās izveidot tīmekļa serveri.Neizdevās ielādēt Psensor ikonu.HOME mainīgais nav iestatīts.HTTP pieprasījums: %sIntel CPUNederīgs JSON: %sNederīgs saturs: %sN/PNVIDIA GPUSensori nav atklāti.AMD/ATI adapteru skaits: %dAktīvo AMD/ATI adapteru skaits: %dOpcijas:IestatījumiPsensor mājas lapaPsensor nav kompilēts ar attālināto sensoru atbalstu.Psensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībaiPsensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībai, ieskaitot temperatūras un ventilatoru ātrumus.RPMZiņojiet kļūdas uz: %s. Sensora žurnāla fails jau ir atvērts.Sensora žurnāla fails nav atvērts.Sensora žurnāls nav atvērts, nevar aizvērt.Temperatūras trauksmeMēģiniet `%s --help', lai iegūtu vairāk informācijas. Saite: http://localhost:%dNezināmsLietošana: %s [OPCIJAS]... VIA CPUWWW mape: %sTīmekļa serveris sākts uz porta: %dgettimeofday neizdevās.psensor-server ir HTTP serveris aparatūras sensoru attālinātai pārraudzībai.Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi tuxmaniack https://launchpad.net/~tuxmaniack